Решење о оснивању Економске школе у Краљеву донео је Народни одбор Среза Краљево Среско веће под бројем 13173 од 27 септембра 1956.године, мада је ова школа отпочела са радом 1955.године, вероватно без решења.

Одлуком Савета за просвету НР Србије под бројем 950/1 од 1.марта 1961.године отворен је школски центар за образовање кадрова у трговини.

Као две школе обављале су образовно васпитну делатност до 1979.године, када је дошло до спајања у Економско-трговински центар у Краљеву.

Под фирмом Образовни центар „Краљевачки октобар“ Економска школа је регистрована као ООУР „Школа друштвених делатности“ од 1987.године.

Последња регистрација школе била је 1990.године  под фирмом  Економско-трговинска школа са делатношћу образовања ученика и полазника у образовним профилима од  првог до четвртог степена стручне спреме у подручју рада економија, право и администрација, трговина, угоститељство и туризам.

Школа нема сопствену зграду, до сада се пресељавала осам пута.

Економска школа користи простор у делу зграде у којој се налази још и Гимназија, у улици Доситејевој бр. 46. Након земљотреса 2010. године  наш објекат је претрпео велика оштећења,  па се морало приступити озбиљном реновирању. Однос између школа регулисан је посебним споразумом. По договору коришћења школске зграде  деоба (31.12.1990.г.) од укупно 6.013,00 м2 Економско-трговинска школа користила је 2.137,00м2 или 35,55%, али је исељавањем Медицинске школе у пролеће 2010.г., нашој школи припало 617 м2.