Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине планирања и организације рада координаторских послова, рачуноводствено-књиговодствених послова, метода и техника административног праћења функција предузећа — набавке, складиштења и продаје. Такође, стећи ће знања и вештине свих облика кореспонденције и комуникације, усмене и писане, уз употребу различитог канцеларијског прибора и алата, рачунарске технике и других савремених техника рада.

Наставним програмом за образовни профил пословни администратор предвиђени су предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, у школовању овог профила стиче се општа култура и образовање кроз учење страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона .

Наставним програмом за образовни профил пословни администратор предвиђени су предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, у школовању овог профила стиче се општа култура и образовање кроз учење страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона .

Биро је опремљен захваљујући донацији ГТЗ-а и то: канцеларијским намештајем, рачунарима и другом опремом неопходном за обављање канцеларијских послова, као што је опрема за симулирање састанака и презентација, канцеларијски материјал и алати који су потребни за обављање пословно-административних послова

Часове обуке изводе наставници који су претходно прошли обуку за примену нових наставних метода, примену нових наставних програма и објективног оцењивања, комуникације и сл. У трећем и четвртом разреду планирана је блок настава која би се реализовала у предузећима у којима би ученици у пракси проверили стечена знања и практично савладали пословно-административне вештине

Пословни администратор ради, по правилу, у канцеларији.

Радно место пословни администратори налазе у предузећима — фирмама које се баве различитим врстама делатности, односно могу обављати секретарске, административне, управне и књиговодствено-благајничке послове.

Такође, могу обављати послове складиштења, набавке, па и продаје.

Анализе су показале да су свим предузећима, мањим или већим, потребни радници са оваквим квалификацијама.

Отуда њихово радно место може бити у предузећима привредних и ванпривредних делатности. Препорука је да то буду по величини мала или средња предузећа